Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Tập đoàn Hòa Phát

cổ đông Tập đoàn Hòa Phát
Tập đoàn Hòa Phát

Ngày 29/01/2013, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhận được công văn số 65/2013/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Tập đoàn Hòa Phát, cụ thể như sau:

-Tổ chức niêm yết   :  Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
– Mã chứng khoán   :  HPG
– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá               : 10.000 đồng (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013
– Ngày đăng ký cuối cùng                     : 20/02/2013

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
–  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết).
–  Thời gian thực hiện: 29/03/2013

Nội dung đại hội:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
– Thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
– Thông qua việc trích lập các quỹ 2012;
– Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013
– Các vấn đề khác.

HPG – hoaphat.com.vn
NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo