Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát gửi thư xin ý kiến cổ đông

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát quyết định gửi thư xin ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần 2 năm 2010 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 BẰNG CỔ PHIẾU
1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá, tương đương tỷ lệ 10:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
4. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức là 286,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 286 cổ phiếu.
5. Đối tượng nhận cổ tức: Là cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.
6. Số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến: 31.361.883 (Ba mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm tám mươi ba cổ phiếu).
7. Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức dự kiến: 313.618.830.000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ, sáu  trăm mười tám triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng.
8. Vốn Điều lệ hiện hành: 3.178.497.600.000 đồng (Ba nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng.)
9. Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức: 3.492.116.430.000 đồng (Ba nghìn, bốn trăm chín mươi hai tỷ, một trăm mười sáu triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ Quý IV/2011 đến Quý I/2012
11. Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
12. Mục đích phát hành: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu của công ty.II. NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU.
Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả 10% cổ tức năm 2010 theo phương án đã nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.III. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản trị lập và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này.Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên tại “Phiếu xin ý kiến cổ đông” kèm theo và gửi về Công ty theo địa chỉ ghi tại phiếu trước ngày 20/12/2011.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

Download tài liệu biểu quyết tại đường link dưới đây:

Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

Phiếu xin ý kiến cổ đông

Giấy ủy quyền

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Nguồn: hoaphat.com.vn

NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI! - XEM THÔNG BÁO CÁC WEBSITE NHÁI THƯƠNG HIỆU HÒA PHÁTThông báo